Kullanıcı Adı Şifre Yeni Üye - Şifremi Unuttum
Akçakale'ye düşen Balyoz mermisi!

- 04/10/2012 - 14:52

Dün Şan­lı­ur­fa'nın Ak­ça­ka­le il­çe­si­ne dü­şen (!) top mer­mi­si son­ra­sın­da ya­şa­nan­lar, ba­na Bal­yoz da­va­sın­da­ki pla­nı ha­tır­lat­tı.


Ne de­ni­yor­du, Bal­yoz Pla­nı'nda?

"2. Va­zi­fe: Dar­be için el­ve­riş­li ko­şul­la­rı oluş­tur­mak mak­sa­dıy­la; İs­tan­bul Be­ya­zıt Ca­mi­i'n­de G. Gü­nü S. Sa­atin­de (28 Şu­bat 2003) ted­hiş fa­ali­ye­ti ic­ra edi­le­cek­tir."

De­vam edi­yor­du plan:

"Tah­rip mad­de­si­ni pat­la­ta­cak Ta­ar­ruz ti­mi en geç S. sa­atin­den 5 da­ki­ka ön­ce yer­le­ri­ni al­mış ola­cak, fa­ali­yet S+ - 2 dk.'da ic­ra edi­le­cek, ta­ar­ruz ti­mi ic­ra ede­ce­ği fa­ali­ye­tin pro­va­sı­nı bir gün ön­ce­den ay­nı sa­at­te ay­nı yer­de ya­pa­cak­tır."

Bu­nun­la bit­mi­yor plan!

"Pat­la­ma­yı mü­te­akip olu­şan kar­ga­şa­dan da is­ti­fa­dey­le ca­mi içe­ri­sin­de­ki Tah­rik ti­min­den Tah­rik-A bir kı­sım ra­di­kal Fa­tih es­na­fı içe­ri­si­ne sız­dı­rıl­mış Tah­rik-B ile ir­ti­ba­ta ge­çe­cek­tir. Tah­rik-A ve Tah­rik-B, ir­ti­bat­lı bu­lun­duk­la­rı ve hal­kın içe­ri­si­ne sız­mış bu­lu­nan pro­vo­ka­tör­le­ri ha­re­ke­te ge­çi­re­cek. Böy­le­ce ca­mi ce­ma­ati­nin, ço­ğun­lu­ğu­nu Fa­tih­li es­na­fın oluş­tur­du­ğu öf­ke­li ra­di­kal grup­la ana cad­de üze­rin­de bir­leş­me­si sağ­la­na­cak­tır. Ya­pı­la­cak ma­ni­pü­las­yon­lar­la öf­ke­li gru­bun ya­şa­nan­la­rı ir­ti­cai söy­lem­ler ve slo­gan­lar eş­li­ğin­de pro­tes­to et­me­si sağ­la­na­cak­tır."

Bom­ba­lar pat­la­tıl­mış, halk ga­le­ya­na ge­ti­ril­miş..

İc­ra­at bit­ti mi?

Ar­tık bun­dan son­ra­sı, ken­di­li­ğin­den ya­şa­na­cak ge­liş­me­le­rin sey­ri­ne mi bı­ra­kı­la­cak?

Ha­yır!

Dar­be­ci­ler­de işi şan­sa bı­rak­ma di­ye bir şey yok!

Her şey en in­ce ay­rın­tı­sı­na ka­dar plan­lan­mış, he­sap­lan­mış..

Na­sıl?

Şöy­le:

"Ka­yıt tim­le­ri, Fa­tih Ca­mi­i'n­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek pat­la­ma son­ra­sın­da olu­şan pa­nik ha­va­sı­nı çe­ke­ce­k, kay­det­tik­le­ri gö­rün­tü­le­ri ke­şif em­ni­yet tim ko­mu­ta­nı­na tes­lim ede­rek böl­ge­yi terk ede­cek­ler. Ke­şif em­ni­yet tim ko­mu­ta­nı, ken­di­si­ne ve­ri­len gö­rün­tü­le­ri ive­di ola­rak in­ter­net üze­rin­den ya­ya­cak…"

Hat­ta o ka­dar ki; "TV'ler­de can­lı ya­yı­na bağ­la­na­rak fi­kir ifa­de ede­bi­le­cek olan­la­rın tes­pi­ti ve yön­len­dir­me­si­nin An­ka­ra'dan ya­pı­la­ca­ğı"na va­rın­ca­ya ka­dar, her şey ön­ce­den plan­lan­mış.

Dün özel­lik­le Ha­ber­turk'ü iz­ler­ken, Bal­yoz Pla­nı'n­da­ki bu tas­lak ça­lış­ma gel­di ak­lı­ma..

Bal­yoz'un mi­ma­rı emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğan'ın, suç­la­ma­lar son­ra­sın­da ilk çık­tı­ğı te­le­viz­yon olan Ha­ber­turk.

Bal­yoz da­va­sı sü­rer­ken... Ka­rar ve­ril­dik­ten son­ra.. Mah­ke­me­ye en ya­kı­şık­sız ifa­de­ler­le sal­dı­rı­la­rın ça­nak tu­tul­du­ğu Ha­ber­turk!

Bi­re­bir ör­tü­şü­yor, dün ya­şa­nan­lar­la Bal­yoz Pla­nı'nda ta­sar­la­nan­lar.

Hat­ta öy­le ki..

Ha­ber­turk ek­ra­nın­da­ki "can­lı ya­yın" di­ye ve­ri­len tak­ri­ben 50 sa­ni­ye­lik gö­rün­tü­nün de­fa­lar­ca, ben di­ye­yim 90, siz de­yin 100 de­fa tek­rar­lan­ma­sı..

Aka­bin­de de..

Ha­ber­le­ri su­nan ha­nı­me­fen­di­nin, "Ben sö­ze gir­mek is­te­me­dim. Sö­ze ge­rek bı­rak­ma­ya­cak pa­nik gö­rün­tü­le­ri bun­lar.." ifa­de­si..

Per­va­sız­ca Bal­yoz pla­nı­nın ic­ra­ya ge­çi­ril­di­ği­ni is­pat­lı­yor­du.

Bu ic­ra-i fa­ali­yet­te, kim kim­dir, ay­rı ko­nu!

O bom­ba mer­mi­si, Su­ri­ye'den mi atıl­mış­tır?

Yok­sa de­rin­de­ki­ler mi, mü­sa­it bir yer­den fır­lat­mış­lar­dır?

Yok­sa, bi­raz da­ha ha­ki­ki ol­sun di­ye, bom­ba mer­mi­si­ni, bi­zim de­rin­de­ki­le­rin Su­ri­ye'de­ki uzan­tı­la­rı mı at­mış­tır?

Bom­ba mer­mi­si dü­şer düş­mez gö­rün­tü­le­rin alı­na­bil­me­si.. Ora­da ha­zır ka­me­ra­ma­nı­n ade­ta ola­yı bek­ler gi­bi nö­bet­te ol­ma­sı.. Ki­min ner­de dur­du­ğu..

Tüm bun­lar ta­li ko­nu­lar.

Önem­li ol­an..

Bal­yoz Pla­nı'nda­ki gi­bi hal­kı ga­le­ya­na ge­ti­re­cek bir ola­yın ya­şan­ma­sı.. Ve ar­ka­sın­dan, kış­kırt­ma­lar­la, hal­kın yü­rü­yü­şe geç­me­si...

Evet, yan­lış oku­mu­yor­su­nuz, bom­ba mer­mi­si düş­müş olan Ak­ça­ka­le'de, ner­den ica­bet et­miş ise, il­çe hal­kı kay­ma­kam­lı­ğa doğ­ru yü­rü­yü­şe ge­çi­yor..

Ve yi­ne müt­hiş ben­zer­lik ta­şı­yan bir ge­liş­me: "Kay­ma­kam zırh­lı araç­la kaç­tı" şek­lin­de­ki de­di­ko­du­la­rın ek­ran­lar­da tek­rar­lan­ma­sı.

Kay­ma­kam kim­den kaç­mış?

Atı­lan bom­ba mer­mi­si­nin tek­rar­lan­aca­ğın­dan du­yu­lan kor­ku ile mi kaç­mış?

Yok­sa kış­kır­tı­lan hal­kın pro­tes­to­la­rı sı­ra­sın­da bir olay ya­şan­ma­ma­sı için mi?

Hiç önem­li de­ğil..

Bal­yoz Pla­nı'nda­ki gi­bi, her şey ön­ce­den ta­sar­lan­mış!

Ve Bal­yoz'un dı­şa­rı­da­ki uzan­tı­la­rı ara­cı­lı­ğı ile, dün ha­ya­ta ge­çi­ril­mek is­ten­di..

Geç­miş ol­sun Tür­kiye!

Ali Karahasanoğlu - Yeni Akit


240

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

8 04/10/2012 - 14:52 Akçakale'ye düşen Balyoz mermisi!
8 03/10/2012 - 13:14 Dilipak bugün 28 Şubat Komisyonu'nda!
8 02/10/2012 - 13:31 Balyozculara tavsiye: Kararı temyiz etmeyin!
8 01/10/2012 - 14:12 Böyle padişahın yoluna siz kurban olun!
8 03/08/2012 - 08:38 Sorun Hilmi Paşa'ya '312 generali', bitsin bu iş!
8 15/05/2012 - 08:34 "Edebinizle eğlenin, uzayıp gidin.."
8 10/05/2012 - 08:12 "Pislik saçan kalem"i maalesef hükümet besliyor!
8 09/05/2012 - 08:36 Tahkim Kurulu üyeleri, hangi takımların profesyonel avukatları?
8 08/05/2012 - 08:32 FB cumhuriyeti izah etsin: Tek kişi ile şike nasıl olur?
8 07/05/2012 - 08:23 Deniz'i çok seviyorsanız köprüden geçmeyin, yüzün!
8 06/05/2012 - 11:25 Her gün yeni yeni resimleri çıkıyor da, suçları hiç çıkmıyor!
8 05/05/2012 - 09:16 Tasfiye memurluğunda karar kılan sanatçı(!)
8 27/03/2012 - 08:26 Şenal Hanım’ın çelişkileri!
8 26/03/2012 - 08:32 Herşeyleri ABD eksenli ama onları ABD içeri attırmış!
8 22/03/2012 - 08:57 İdamı kaldırtan sizsiniz şimdi niye dövünüyorsunuz?
8 13/03/2012 - 08:25 Ergenekon davasında öyle
8 06/03/2012 - 09:33 Hiç utanmıyorlar, “Bir gün bile hapis yatmadılar” diyorlar
8 05/03/2012 - 09:31 15 yıl önce “İş bitmiştir” diyenler, şimdi hesap verecek!
8 17/02/2012 - 09:59 'Molotof'u gösterip, 'görüşme'yi suç saymak!
8 15/02/2012 - 09:09 Fidan olayında; kim, niçin, nerede duruyor?
8 13/02/2012 - 10:05 MİT çok güzeldi de, Hakan Bey mi bozdu?
8 08/02/2012 - 08:29 ‘Dinsiz nesil yetiştirme’den ‘tablet bilgisayar dönemi’ne!
8 07/02/2012 - 09:09 Dinsizliğin propagandasını dinsizlerin gazetesinde yapın!
8 03/02/2012 - 09:03 Yargı hızlanırken, basında niye yavaşlıyor?
8 31/01/2012 - 08:22 Generale susup, profesöre gürleyenler!
8 30/01/2012 - 09:19 Kemalist Tuğluk, Şeyh Said'i hiç över mi?
8 26/01/2012 - 11:17 Eşitliğin iptalini isteyenler de disipline verilecek mi?
8 25/01/2012 - 10:26 Ha terör örgütünün başı ha bizim demokrat(!) yazarlar!
8 24/01/2012 - 12:33 Sadece Şener'in, Balbay'ın, Özkan'ın mı kızı var?
8 23/01/2012 - 14:48 Hrant'ta örgüt arayanlara 4 sene öncesinin yazısı
8 20/01/2012 - 17:18 "Hani nerede örgüt, gösterin üye olacağım!" diyordunuz ya!
8 18/01/2012 - 11:20 Şımarıklığın bu kadarına pes!Şımarıklığa bakın..
8 17/01/2012 - 10:04 Şemdinli olayında, Başsavcının komik soruları!
8 16/01/2012 - 11:41 Bahçeli, CHP’nin mi genel başkanı?
8 12/01/2012 - 10:12 Aynı yiğitliği Haberal ve Balbay’da niye yapmıyorsunuz?
8 09/01/2012 - 11:04 Türköne’yi istifa ettirenler de Silivri’ye tıkılmalı!
8 06/01/2012 - 10:51 Tolon, PKK’ya da çelenk göndermiş olabilir mi?
8 05/01/2012 - 10:24 Memnuniyetle yav... Senin akraban, bizim de akrabamız!
8 04/01/2012 - 09:58 “Düş yola ana.. Arkandayız” diyeceğim de..
8 03/01/2012 - 09:59 35 gencin ölümü ve BDP politikasındaki lüks talepler!
8 30/12/2011 - 11:13 Muğlalı, Bingöl ve Şırnak kıyaslaması..
8 29/12/2011 - 10:15 Kültür Bakanı, hangi kültürün bakanı?
8 26/12/2011 - 10:46 Gerçekten utanmalısınız, ÇGD yöneticileri!
8 21/12/2011 - 10:49 Teröristleri kurtarmak için dağa yürüme, gazetecilik mi?
8 20/12/2011 - 10:11 Adınızı değiştirin, “Cehaleti Sevenler Derneği” yapın!
8 19/12/2011 - 10:41 İşgalci ordunun generalinden aldığınız; barış ödülü mü?
8 16/12/2011 - 08:26 Başörtüsü yasakçısı Baro’ya kırmızı kart
8 15/12/2011 - 09:00 Cübbeli’nin suçu evinin perdesinin kadife olması mı?
8 14/12/2011 - 09:38 Silivri’ye taşınan CHP’liler Hıdır amcadan utanır mı?
8 13/12/2011 - 08:16 Futbol Federasyonu şimdi neyi bekliyor?
8 12/12/2011 - 08:32 Şike indirimi, kesintisiz yasasına ne kadar benziyor!
8 06/12/2011 - 09:14 Ergenekon’da özgürlük Sivas’ta daha fazla ceza!
8 01/12/2011 - 09:07 Anayasa hukukunun büyük profesörü toprağa verilirken!
8 30/11/2011 - 09:28 Şike cezasında indirim Çankaya’nın itibarını sarsar!
8 25/11/2011 - 10:26 Sivas’ta aslan kesilenler Dersim’de niye sessiz?
8 24/11/2011 - 11:54 4. Daire’den çelişik kararlar!
8 23/11/2011 - 11:48 Reddi hakim; ya da “Beni tahliye etmeyin” dilekçesi!
8 22/11/2011 - 11:07 Onayla boz.. onayla boz.. Normal süreç mi bu?
8 14/11/2011 - 08:50 Şeytan sadece Cemarat’ta mı?
8 26/10/2011 - 11:19 Bu vatanın çocukları size minnettardır Albayım!
8 25/10/2011 - 11:09 Askere bile gitmeyenlerin, asker üzerinden istismarı!
8 21/10/2011 - 11:24 Ne istiyorsunuz, gariban erlerden?
8 19/10/2011 - 11:53 Vah vah vah.. Çetelerin korkulu rüyası işsiz kalmış!
8 12/10/2011 - 12:26 Bakandan köstebek olur mu Kemal Bey?
8 07/10/2011 - 09:30 Teröristi kahraman gibi sunarsan, tutuklanırsın tabii!
8 03/10/2011 - 10:54 Başbakan’ın ciğeri, Kürt gençler öldüğünde bakın nasıl yandı!
8 30/09/2011 - 12:14 Paşalara anlatamamıştık, bari PKK destekçileri ders alsınlar!
8 29/09/2011 - 09:55 TBMM’ye giderken BDP’ye öneriler!..
8 28/09/2011 - 09:33 Milliyet’in, terörü ‘direniş’ olarak gösterme çabası!
8 21/09/2011 - 09:49 Hrant Dink’in ne özelliği var?
8 20/09/2011 - 11:19 Suyun başındaki eşkıya, Filistin’e geçit vermiyor!
8 09/09/2011 - 11:52 Yardım paralarının, hâlâ üzerinde yatan parti!
8 29/08/2011 - 10:25 ‘Analarını satanlar’, savcıya da ‘limon sattıracak’lar!
8 26/08/2011 - 11:20 İtini erlere gezdirten amiralin dava parasını kim verdi?
8 25/08/2011 - 11:01 Mehmetçiğin canı mı önemli, komutanın gizliliği mi?
8 24/08/2011 - 11:43 Yıldız’ınız, ‘Halimiz kepazelik’ diyen komutan mıydı?
8 23/08/2011 - 10:45 Şık’ın tutukluluğunda değil, Vakit’e cezada isyan gerekirdi!
8 20/08/2011 - 11:40 Nasıl bir devlet özlüyorum?
8 19/08/2011 - 10:05 'Kanları yerde kalmayacak’ artık bir tekerleme değil!
8 16/08/2011 - 08:44 O belgeler sahte.. Peki 312 General davası da mı sahte?
8 15/08/2011 - 10:08 Darbenin en açık delili: 312 General davası!
8 08/08/2011 - 10:21 Şehid sayısını merak etmeyen CHP’nin, merak ettiğine bak!
8 27/07/2011 - 09:37 “Siz kimsiniz” diye soran bacı, “sen kimsin?”
8 25/07/2011 - 09:35 Burnumuzun dibindeki adayı Yunan’a vermeyi mi kutluyorsunuz?
8 19/07/2011 - 09:00 CHP ve vardiyacılar..Kim kimi kandırıyor?
8 18/07/2011 - 09:32 Kandil’dekileri getirmek çok mu zor acaba?
8 12/07/2011 - 11:25 Diz de çöktüler, tükürdüklerini de yaladılar!
8 09/07/2011 - 11:17 Karteldeki gazetecilerin yatacak yerleri yok!
8 01/07/2011 - 11:23 Kemal bey, Hıdır’ı ne zaman milletvekili yapacak?
8 29/06/2011 - 11:17 “Edepsizliğe prim”!...
8 28/06/2011 - 10:19 Ergenekon, Balyoz, KCK!
8 22/06/2011 - 10:27 Ne oldu; CHP’nin anayasa hukuku uzmanlarına?
8 17/06/2011 - 11:39 Hani Türkiye’de 25 milyon Alevi vardı?
8 16/06/2011 - 10:44 -------------------------------------------------------------------------------- Dar gelirliye vaad etti oyu zenginlerden aldı!
8 15/06/2011 - 11:08 SP, HAS Parti, BBP’ye gitmedi CHP-MHP-BDP’ye mahkum oldu!
8 14/06/2011 - 10:54 AK Parti’den acil beklentimiz!
8 13/06/2011 - 15:54 Bidon kafa denilen halk, bakın herkesi nasıl memnun etti
8 30/05/2011 - 11:28 Tan: DTP militaristleşmeye hizmet ediyor!
8 26/05/2011 - 11:48 Kemal Bey adaleti; Mazotta serbestlik, çayda imha!
8 24/05/2011 - 11:26 CHP, BDP ve PKK elele!
8 13/05/2011 - 12:01 Gazete-TV’lere karışılıyor mu ki internete de karışılsın
8 11/05/2011 - 11:04 ‘Özel hayat’ savunması yapanlar, şantajcılardır!
8 06/05/2011 - 11:01 Çözüm dindar Kürtlerin elinde!
8 05/05/2011 - 09:12 Başbakan’a saldırı, derin yapının eseri!
8 04/05/2011 - 09:49 ABD avukatlığının sebebi ne?
8 03/05/2011 - 09:14 Terörist ABD’ye ancak vurmak yakışır!
8 30/04/2011 - 10:14 Doğan, avukatını azledecek mi?
8 29/04/2011 - 10:34 BOŞ BOŞ KONUŞMAYIN
8 29/04/2011 - 10:29 BDP’yi dinleseydik, şimdi Ergenekoncular serbestti!
8 28/04/2011 - 11:45 MHP ile BDP, birbirlerine ne kadar da benziyor!
8 27/04/2011 - 11:28 Sarıkaya, BDP’ye rağmen yeniden çetenin peşinde!
8 26/04/2011 - 11:26 Balbay’ın şahsında ilahi tecelli!
8 25/04/2011 - 11:27 Niye, sadece “bir kutu süt” dilinizi tutan mı var sizin?
8 23/04/2011 - 10:44 Dindar kürtler, ateist kürtlere artık ‘dur’ demeli!
8 21/04/2011 - 11:43 Bu kararlar tesadüf mü?
8 20/04/2011 - 12:41 YSK’ya sahip çıkıyordunuz, ne oldi şimdi?
8 16/04/2011 - 09:22 O şerefli Türk generali de fişlediği şerefsiz Rus mu?
8 14/04/2011 - 13:07 Dünün ve bugünün aday listeleri!
8 13/04/2011 - 11:12 AKParti, niye 13. sıradan örtülü aday gösterdi?
8 08/04/2011 - 11:34 SP, BBP ve HAS Partililer AK Parti’den aday gösterilmeli!
8 06/04/2011 - 09:04 Üniversite öğrencileri üzerinden darbe girişimi!
8 06/04/2011 - 08:47 Üniversite öğrencileri üzerinden darbe girişimi!
8 05/04/2011 - 08:45 Dink ailesinin mi, Çölaşan’ın mı avukatı?
8 31/03/2011 - 11:30 Huzurlarınızda, büyük hukukçu Sezer’in affettiği çeteci Şahin!
8 30/03/2011 - 11:37 Savcılar neredesiniz? diye başlık atanlar siz değil miydiniz?
8 28/03/2011 - 09:00 Göktepe adına ödül vermek, derin yapıya sahip çıkanlara mı kaldı?
8 26/03/2011 - 09:41 Mutlu’nun yalanları cehaletinden mi, hınzırlığından mı?
8 25/03/2011 - 09:07 Kemal Bey yasakçılığı ilan etti, patronlar alkışladı!
8 24/03/2011 - 10:00 -------------------------------------------------------------------------------- CHP’nin halkı aldatan reklamına ağır ceza!
8 23/03/2011 - 08:51 Cumhuriyet’e doğru söyler mahkemede şaşar!
8 22/03/2011 - 09:17 BM diktatöryası mı, Kaddafi diktatöryası mı?
8 21/03/2011 - 09:12 Hedef Kaddafi ise, sivil halktan ne istiyorlar?
8 19/03/2011 - 09:02 Kaçak gecekondu yıkımını Atatürk büstü ile önlemek!
8 17/03/2011 - 09:28 AK Parti’ye önerimdir!
8 14/03/2011 - 09:24 CHP’nin sırtına, bir “darbeci” mührü daha!
8 11/03/2011 - 11:06 Yargı ve orduda kadrolaşmanın ispatı!
8 10/03/2011 - 09:11 CHP, odatv, Halk TV üçgeninde yanlışlar!
8 07/03/2011 - 09:19 Küçük’ün planı hayata geçirildi!
8 04/03/2011 - 09:20 RP’yi kapatma iddianamesi de Mesut’un yalanını belgeliyor!
8 03/03/2011 - 09:34 Erbakan imzaladı ise, senin figüranlığına ne gerek vardı?
8 02/03/2011 - 09:09 Erbakan’a ne dediler, halk onlara ne cevap verdi?
8 01/03/2011 - 08:41 Erbakan’ı önlemek isteyenler bugün Fatih Camii’ne baksın!
8 25/02/2011 - Örgüt bir tetikçi ile olmaz.. Avukat, hakim, gazeteci vs de lazım!
8 22/02/2011 - 08:41 Örgüt bir tetikçi ile olmaz.. Avukat, hakim, gazeteci vs de lazım!
 
 
YAYINDA

Tulu Müzik

00:00 - 06:00

Mesaj Gönder

Yayın Akışı
00:00

Tulu Müzik

06:00

Dua Vakti

07:30

Ummandan İnciler

08:00

Bakış Açısı

10:00

Hadisler Deryası

12:00

Feyz-ul Furkan

13:00

Tulu Müzik

13:30

Riyazüs Salihin

14:30

Eskimeyen Ezgiler

15:30

Hadisler Deryası

16:00

Bakış Açısı

17:00

Tulu Müzik

18:00

Tulu Müzik

18:30

Ummandan İnciler

19:30

Riyazüs Salihin

20:00

Feyz-ul Furkan

20:30

Gurbet Sohbetleri

21:30

Tulu Müzik

22:30

Tulu Müzik

11:00

KADüşünüyorum

12:30

Şemail-i Şerif

14:00

Çöl Yağmurları

15:00

Aydınlık Çağ

17:30

İslam ve Hayat

19:00

Şemail-i Şerif

22:00

KADüşünüyorum

07:00

Tasavvuf Müziği

09:00

Tulu Müzik

00:00

Tulu Müzik

06:00

Dua Vakti

07:30

Ummandan İnciler

08:00

Bakış Açısı

10:00

Cuma Sohbetleri

11:00

Sahihi Buhari Sohbetleri

12:00

Feyz-ul Furkan

13:00

Tulu Müzik

13:30

Riyazüs Salihin

14:30

Eskimeyen Ezgiler

15:00

Tulu Müzik

17:00

Tulu Müzik

18:00

Tulu Müzik

18:30

Ummandan İnciler

19:30

Riyazüs Salihin

20:30

Cuma Sohbetleri

21:30

Tulu Müzik

22:00

Sahihi Buhari Sohbetleri

23:00

Tulu Müzik

07:00

Tasavvuf Müziği

09:00

Tulu Müzik

10:30

Tasavvuf Müziği

12:30

Şemail-i Şerif

14:00

Çöl Yağmurları

15:30

Hadisler Deryası

16:00

Bakış Açısı

17:30

İslam ve Hayat

19:00

Şemail-i Şerif

20:00

Feyz-ul Furkan

TULU RADYO © 2009 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım