Kullanıcı Adı Şifre Yeni Üye - Şifremi Unuttum
Helal mi haram mı?

- 04/10/2012 - 14:44

"He­lal bö­cek" var mı?


Me­se­la çe­kir­ge.. Çe­kir­ge ye­ni­yor­sa, bu­na ben­zer da­ha bir sü­rü bö­cek­ten söz ede­bi­li­riz.

Tür­ki­ye'de Şa­fi­ler, de­niz mah­sül­le­ri­ne ge­nel ola­rak "he­lal" gö­zü ile ba­kar­lar. Ha­ne­fi­le­re gö­re, vah­şi mi, gö­rün­tü­sü na­sıl, in­san üze­rin­de men­fi et­ki­si var mı, bir sü­rü kri­te­re bağ­lı­dır.

Me­se­la Tür­ki­ye'de­ki Şa­fi­ler, tim­sah ya da su yı­la­nı­nı ye­mez. Ama Eti­yop­ya'da­ki Şa­fi­ler, su­da ya­şa­dı­ğı için, ka­ra­da da ya­şa­sa bi­le tim­sa­hı da yi­yi­yor­lar. Su ay­gı­rı­nı da.. Su yı­la­nı­nı da.. Nas ile sa­bit he­lal ve ha­ram­lar sı­nır­lı­dır. Ge­ri ka­la­nı kı­yas ve iç­ti­had yo­lu ile ve­ril­miş ka­rar­lar­dır..

Tür­ki­ye'de ne Ha­ne­fi­si­ne, ne Şa­fi­si­ne ke­ler ye­di­re­mez­si­niz ama Arap­lar için böy­le bir so­run yok.. Hu­mey­ni'ye ka­dar İran­lı­lar hav­yar bi­le ye­mi­yor­du..

Ne, na­sıl ve ni­çin ha­ram?

Ha­ne­fi bu ko­nu­yu çok in­ce­ler. Ha­ram olan yi­ye­cek­le­rin hep­si ay­nı za­man da pis mi?

Me­se­la do­muz­dan post ol­maz da, ayı­nın eti­ni ye­me­sek de de­ri­si post ol­maz mı?

Üze­ri­ni­ze ero­in dö­kül­se ya da için­ce si­zi sar­hoş et­se de, üs­tü­nü­ze ben­zin dö­kül­se el­bi­se­niz pis mi olur? Şa­ra­bın ha­ram olu­şu ile, es­ra­rın ha­ram olu­şu ay­nı ku­ra­la mı bağ­lı..

Ba­zı ha­ram­lar var­dır, ken­di­li­ğin­den ha­ram­dır, ba­zı­la­rı il­le­tin­den, et­ki­sin­den do­la­yı ha­ram­dır. Pe­ki o et­ki­yi iza­le ede­rek ha­ra­mi­ye­tin­den kur­tul­muş olur mu­su­nuz?

Bu ve bu­na ben­zer da­ha bir sü­rü so­ru sor­mak müm­kün.

So­ru­yo­rum: He­lal ser­ti­fi­ka­sı ve­ren han­gi ku­ru­luş si­ga­ra­ya he­lal ser­ti­fi­ka­sı ve­re­bi­lir.. Ve si­ga­ra­ya he­lal ser­ti­fi­ka­sı ve­ri­lir­se, eşi­ni­ze ço­cu­ğu­nu­za bu rı­zık­tan rı­zık­lan­ma­la­rı için des­tek ve­rir mi­si­niz? Me­se­la He­lal ser­ti­fi­ka­lı bir Co­la ya da Bull içe­ce­ği­ne ne der­si­niz?

He­lal ser­ti­fi­ka­sı mal ve hiz­me­ti kap­sı­yor­sa, me­se­la der­nek ve par­ti­le­re bu an­lam­da "Ko­şer ser­ti­fi­ka­sı" ve­re­bi­lir mi­si­niz? Yok­sa on­lar he­lal ve ha­ram kav­ram­la­rı­nın dı­şın­da mı de­ğer­len­di­ril­me­li.. Bu so­ru­la­rın ce­va­bı­nı ver­mek zor ol­du­ğu için, "He­lal" ve "Ha­ram" hük­mü­nü alim­le­re ve tü­ke­ti­ci­ye bı­rak­mak, ama bel­li di­sip­lin­ler çer­çe­ve­sin­de mal ve hiz­met­le­rin ka­li­te ve ni­te­lik­le­ri­nin ta­nım­lan­ma­sı da­ha doğ­ru ola­cak­tır.. Alim­le­rin hük­mü de ken­di­le­ri­ni ve onu tak­lit eden­le­ri bağ­la­ya­cak­tır. Yok­sa ge­nel bir hü­küm ha­li­ne gel­me­me­si esas­tır. İc­ma dı­şın­da alim­ler ara­sın­da ih­ti­laf ol­ma­sı ha­lin­de yi­ne ki­şi ken­di ter­ci­hi­ni ken­di­si ya­pa­cak ve so­nu­cu­na da ra­zı ola­cak­tır.. En iyi­si mi siz şüp­he­li olan şey­ler­den sa­kı­nın. Bir ürü­nün üze­ri­ne "He­lal" ya­zıl­mış ol­ma­sı si­zin onu tü­ket­me­niz için ye­ter­li de­ğil. Onun na­sıl ka­za­nıl­dı­ğı da önem­li. Te­miz mi, da­ha­sı, için­de­ki kat­kı mad­de­le­ri tek ba­şı­na nor­mal bir in­san için nor­mal ka­bul edi­le­bi­lir ama ama si­zin için ya da gün için­de tü­ke­ti­len top­lam mik­tar­da, gı­da ürün­le­rin­de­ki risk­li kat­kı mad­de­le­rin­de li­mit aşı­mı ol­muş ola­maz mı? Şe­ker has­ta­sı için şe­ker de ha­ram ola­bi­lir.. Ya da aşı­rı tü­ke­tim de ha­ram.. Ya­ni ha­ram ya da he­lal kav­ram­la­rı­nı kul­la­nır­ken dik­kat­li ol­ma­mız ge­rek.. Ku­lak­tan dol­ma di­ni bil­gi­ler­le zi­hin­ler bu­lan­dı­rı­lı­yor.. İşin bil­gi bo­yu­tu, kay­nak bo­yu­tu, te­fek­kür bo­yu­tu ih­mal edi­li­yor. Bil­me­di­ği­niz şe­yin pe­şi­ne düş­me­yin..

İf­tar, sa­hur, ko­nu­sun­da yıl­lar­dır bir tak­vim kar­ma­şa­sı ya­şa­nır.. Göz­lem­di, he­sap­tı. Ko­nu bu ka­dar ba­sit de­ğil.. Göz­lem­le bi­lim çe­li­şi­yor­sa, iki­sin­den bi­rin­de sa­kat­lık var­dır, ya da he­sap for­mü­lün­de bir fark­lı­lık söz­ko­nu­su­dur.. Yo­rum fark­lı­lı­ğı­na da­ya­lı iki fark­lı gö­rüş de ola­bi­lir, par­ma­ğı ka­na­ya­nın ab­des­ti­nin bo­zu­lup bo­zul­ma­dı­ğı tar­tış­ma­sın­da ol­du­ğu gi­bi. Bir­bi­ri­mi­zi ma­zur gö­rü­rüz olur bi­ter. Kim­se ken­di ka­na­ati­ni, yön­te­mi­ni din ola­rak baş­ka­sı­na da­ya­ta­maz.. Be­nim yo­ru­mu­mum bu der. Di­le­yen ka­bul eder, di­le­yen et­mez.

Önem­li olan kay­nak, ni­yet ve yön­tem. Bu üçü sa­hih­se, so­run yok de­mek­tir..

Biz­de yıl­lık iba­det­ler ay'a, gün­lük iba­det­ler gü­ne­şe gö­re ya­pı­lır. Kim­se na­maz için gü­ne­şe bak­maz, oy­sa her gün gü­ne­şin açı­sı ve na­ma­zın sa­ati gü­ne­şe gö­re de­ği­şir. Her­kes tak­vi­me ve sa­ate ba­kar. Bu "usul" bay­ram­la­ra ge­lin­ce terk edi­lir ve bil­dik tar­tış­ma­lar baş­lar..

As­lın­da iş sa­nı­lan­dan da­ha kar­ma­şık. "İs­tan­bul'da if­tar sa­ati" de­di­ği­niz­de, İs­tan­bul mer­ke­zi­ni esas ala­rak, de­niz se­vi­ye­sin­de bir kes­tir­me ya­pı­yor­su­nuz.

İs­tan­bul bir uç­tan bir uca 80-90 km. Bu­nu ge­çe­lim. Me­se­la Me­ci­di­ye­köy'de­ki Sa­fir'in te­pe­sin­de otu­ran adam­la, gi­riş ka­pı­sın­da­ki ada­ma gö­re gü­ne­şin do­ğuş ve ba­tış sa­at­le­ri ay­nı mı? Sa­hil­de otu­ran­la, Çam­lı­ca te­pe­sin­de otu­ra­nın if­ta­rı ay­nı mı?

Sa­nı­rım bu ko­nu­da bi­ri­le­ri­nin çı­kıp, "bu böy­le­dir" de­me­sin­den çok, top­lu­mun bu an­lam­da da­ha bil­gi­li ve di­sip­lin­li ol­ma­sı ge­rek. Bu He­lal ser­ti­fi­ka­sı tar­tış­ma­sı dün­ya­ya Ya­hu­di­le­rin Ko­şer ser­ti­fi­ka­sı ile ya­yıl­dı. Hol­lan­da da Su­ri­nam­lı­lar ve Ame­ri­ka­lı Müs­lü­man­lar tü­ke­tim­le­rin­de bir ala­me­ti fa­ri­ka ola­rak bu­na ih­ti­yaç duy­du­lar. Ya­ni ayırt edi­ci bir özel­lik ola­rak önem­li bir du­rum. Ama he­men be­lir­te­lim ki, Ya­hu­di­ler açı­sın­dan du­rum çok da­ha cid­di. Me­se­la di­ni ver­gi­si (Bi­ze gö­re ze­ka­tı) öden­me­miş, Al­lah adı­na, di­ni ku­ral­la­ra uy­gun üre­tim sö­zü ye­min­le ka­yıt al­tı­na alın­ma­mış hiç­bir ürün Ko­şer sa­yıl­maz..

Ha bu an­lam­da söy­le­ye­yim, li­be­ral dü­şün­ce ve de­mok­ra­si de bir­çok özel­li­ği ile bi­zim işi­mi­zi ko­lay­laş­tı­rı­yor ol­sa da "Ko­şer/He­lal" sa­yıl­maz. Ya­ni her gör­dü­ğü­nüz sa­kal­lı­yı ba­ba­nız san­ma­yın. Ve di­ni tar­tış­ma ko­nu­su yap­ma­yın lüt­fen. İt­ti­fak et­ti­ği­niz­de bir­lik­te ha­re­ket eder, ku­ra­lı­na uy­gun bir ih­ti­laf ha­lin­de ise bir­bi­ri­ni­zi ma­zur gö­rür­sü­nüz. Si­ze ha­yır gi­bi ge­len­de şer, şer gi­bi ge­len­de ha­yır ola­bi­le­ce­ği gi­bi, bu dün­ya­da tar­tı­şıp dur­du­ğu­nuz şey­le­rin ha­ki­ka­ti­ni Al­lah si­ze öbür dün­ya­da gös­te­re­cek­tir.. Kim­se ka­na­ati­ni, din, ken­di ön­de­ri­ni ilah edin­me­sin.

Hem "He­lal ve Ha­ram"dan çok, bi­zim gün­lük ha­ya­tı­mız­da "Mü­bah"lar da­ha çok yer tu­tar.. As­lo­lan ise Mü­ba­hat­tır.. "Mü­bah ser­ti­fi­ka­sı" ve­ren var mı? Se­lâm ve dua ile..

Abdurrahman Dilipak - Yeni Akit


245

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

8 04/10/2012 - 14:44 Helal mi haram mı?
8 03/10/2012 - 13:04 İşin esrarı Her işin bir sır­rı var­dır..
8 02/10/2012 - 13:30 N'olacak bu Kürt meselesi?
8 01/10/2012 - 14:06 POETİKA VE POLİTİKA!
8 03/08/2012 - 08:37 Her şey olacağına varır!
8 15/05/2012 - 08:33 Erkaya ve Kıratlı
8 10/05/2012 - 08:11 28 Şubat'ta 4. dalga!
8 09/05/2012 - 08:32 Batılı "demos"un aklı karışık!
8 08/05/2012 - 08:30 Sarkozy gitti!
8 07/05/2012 - 08:21 IWPF
8 06/05/2012 - 11:21 Medyadaki derin kalemler kimler?
8 05/05/2012 - 09:16 İşte holding paşaları
8 27/03/2012 - 08:25 Adisababa’ya veda
8 26/03/2012 - 08:31 Etiyopya’dan bakınca
8 22/03/2012 - 08:38 Ver elini Etiyopya
8 13/03/2012 - 08:23 4x4’müş!
8 06/03/2012 - 09:35 Yeşilay seferberliği
8 05/03/2012 - 09:30 İtiraf edelim ki!
8 17/02/2012 - 10:03 CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu anlamak!
8 15/02/2012 - 09:09 Ne ABD İran'a saldırabilir, ne İran ABD'YE..
8 13/02/2012 - 10:05 İstihbarat oyunları
8 08/02/2012 - 08:30 Benim Ergenekonum iyidir
8 07/02/2012 - 09:09 Türkiye, Mısır, İran
8 03/02/2012 - 09:04 Hay Allah!
8 31/01/2012 - 08:23 CHP kimin sesi?
8 30/01/2012 - 09:20 Bu işler böyledir
8 26/01/2012 - 11:15 Savaş için geri sayım!
8 26/01/2012 - 11:15 Savaş için geri sayım!
8 25/01/2012 - 11:02 Ah Sarkozy ah!
8 24/01/2012 - 12:34 Diğerlerine sıra ne zaman gelecek?
8 23/01/2012 - 14:46 "Türkiye Türklerindir"
8 20/01/2012 - 17:19 Ah Başbuğ ah!
8 18/01/2012 - 11:20 Garip işler
8 17/01/2012 - 09:58 Atatürkçüler neredeler?
8 16/01/2012 - 11:50 Dink davası nereye gidiyor?
8 12/01/2012 - 10:14 Oyuna gelen kim?
8 09/01/2012 - 11:06 İnsan ve hayvan eşit değildir!
8 06/01/2012 - 10:51 Yazıcıoğlu suikasti, şehit tabutunda eroin ve derin hesaplaşma
8 05/01/2012 - 10:23 GDO terörü
8 04/01/2012 - 09:47 Demedi demeyin!
8 03/01/2012 - 09:58 Evdeki hesaplar çarşıya uymayınca
8 02/01/2012 - 11:17 Yeni yıla doludizgin
8 30/12/2011 - 11:14 Saint Nicola ya da nâmı diğer Noel Baba
8 29/12/2011 - 10:13 Hak mücadelesinde yöntem sorunu!
8 26/12/2011 - 10:46 İstanbul 1 numara
8 21/12/2011 - 10:47 Futbola ağlamak için çok geç!
8 20/12/2011 - 10:08 Ah Sarkozi ah!!
8 19/12/2011 - 10:40 Baba-kız ifadeye!
8 16/12/2011 - 08:24 İş Bankası kime bağlı
8 15/12/2011 - 08:59 Biri bizi işletiyor
8 14/12/2011 - 09:37 Biz hepimiz, Stockholm sendromu ile mâlûlüz
8 13/12/2011 - 08:15 Derin yapı
8 12/12/2011 - 08:35 Belediyelerin kültür etkinlikleri üzerine!
8 06/12/2011 - 09:13 Çölde piknik Kuveyt’te son günüm..
8 01/12/2011 - 09:07 Eymür de sorgulandı
8 30/11/2011 - 09:27 Sırada ne var?
8 25/11/2011 - 10:26 Özür dile dile bitmez
8 24/11/2011 - 11:54 NİHAYET!
8 23/11/2011 - 11:47 Şimdi!
8 22/11/2011 - 11:04 Bu sorular cevap bekliyor
8 14/11/2011 - 08:47 Hakk-ı Devrim
8 26/10/2011 - 11:18 “Kan kardeşi” olduk!
8 25/10/2011 - 11:07 Deprem gerçeği
8 21/10/2011 - 11:24 PKK ne yapmak istiyor?
8 19/10/2011 - 11:53 EP
8 12/10/2011 - 12:21 İletişimsizlik
8 07/10/2011 - 09:22 Bu kriz kapitalizmin krizidir
8 03/10/2011 - 10:44 Emir komuta altındaki organize işler hakkında
8 30/09/2011 - 12:08 Aile
8 29/09/2011 - 09:38 OKU!
8 28/09/2011 - 09:25 JÖN KÜRTLER BDP, KCK, PKK..
8 21/09/2011 - 09:42 İşte bu!
8 20/09/2011 - 11:15 İşler yolunda...
8 09/09/2011 - 11:46 Herkesin bir hesabı var!
8 08/09/2011 - 11:15 Erken uyarı sistemi!
8 29/08/2011 - 10:19 Ne varlığa sevinelim...
8 26/08/2011 - 11:17 26 Ağustos Cuma
8 25/08/2011 - 10:57 Kıvrıkoğlu’nun işi zor!Gözler Kıvrıkoğlu’nda..
8 24/08/2011 - 11:34 Şimdi sıra kimde!
8 23/08/2011 - 10:42 İran İran...
8 20/08/2011 - 11:27 Karanlığın en koyu anı...
8 19/08/2011 - 10:00 Somali trajedisi ve...
8 16/08/2011 - 08:43 Susurluk dosyası yeniden açılırken
8 15/08/2011 - 10:08 Öfkelenmeden ve inatlaşmadan
8 08/08/2011 - 10:23 3 Mesih
8 04/08/2011 - 11:42 Nerde o günler...
8 03/08/2011 - 09:08 Haram lokma
8 01/08/2011 - 08:56 Bugün günlerden Ramazan
8 25/07/2011 - 09:34 MEB’de yeni düzenleme talebi
8 19/07/2011 - 08:59 Terörü bitireni bitirirler (mi)!
8 18/07/2011 - 09:31 Benim ordum bu mu?
8 12/07/2011 - 11:20 Madem girecektiniz, niye bu kadar nazlandınız?
8 09/07/2011 - 11:12 Diz bir öfke sarmalıdır..
8 01/07/2011 - 11:19 İlk kan, terör, Şam ve..
8 30/06/2011 - 11:36 O İKİ YARGIÇ
8 29/06/2011 - 11:14 İSRA
8 28/06/2011 - 10:14 Umrenin orta yerindeyiz
8 22/06/2011 - 10:25 "Allahaısmarladık" derken
8 17/06/2011 - 11:43 Allahu Ekber, Allahu Ekber!
8 16/06/2011 - 10:49 Şimdi sırada ne var?
8 15/06/2011 - 10:55 AK Parti’nin 325’i yeterli mi?
8 14/06/2011 - 10:47 Seçim sonuçları
8 13/06/2011 - 15:22 Döküldük mü!
8 30/05/2011 - 11:25 CHP 1. parti
8 26/05/2011 - 11:47 Asıl kaset stoğu, Balyoz davasında
8 24/05/2011 - 11:24 Futbol merakı
8 13/05/2011 - 11:51 30 gün kaldı
8 11/05/2011 - 10:52 Hercümerc
8 06/05/2011 - 10:58 Suikast plânı
8 05/05/2011 - 09:05 Yine Laden
8 04/05/2011 - 09:37 Aklımı karıştıran belirsizlikler
8 03/05/2011 - 09:12 Şov başlıyor
8 30/04/2011 - 10:08 Şam’ın şekeri, Arab’ın yüzü
8 29/04/2011 - 10:23 Bre vicdansızlar!
8 28/04/2011 - 11:24 Osmanlı’nın hayali geniş
8 27/04/2011 - 11:19 Sanal siciliniz nasıl?
8 26/04/2011 - 11:15 Bir hatıra
8 25/04/2011 - 11:11 23 Nisan ve Andımız!
8 23/04/2011 - 10:45 Aykırı bir analiz: AK Parti’nin gücünün sırrı!
8 21/04/2011 - 11:41 Yeşilay’dan mektup var...
8 20/04/2011 - 12:36 Neyi tartışıyoruz!
8 16/04/2011 - 09:04 Bunlar mı vatan kurtaracak?
8 14/04/2011 - 13:04 Alkolik adaya oy yok! Şeytanın üç atlısı
8 13/04/2011 - 11:14 Haydi hayırlısı
8 08/04/2011 - 11:29 Kim kimdir bilmirem!
8 05/04/2011 - 08:43 Bir ideolojiyi tabulaştırmak!
8 3/04/2011 - 09:02 Siyasal Alevicilik, siyasal Kürtçülük
8 3/04/2011 - 09:01 Derin devlet misyonerliğe karşı
8 31/03/2011 - 11:21 Bir generalle kasap arasında ne fark var?
8 30/03/2011 - 11:17 İttifak mittifak yok
8 28/03/2011 - 08:59 Libya ve Yemen tamam gibi...
8 26/03/2011 - 09:40 Sivil itaatsizlik mi dediniz?
8 25/03/2011 - 08:58 10 İstek
8 24/03/2011 - 10:03 Esad’dan beklenen
8 23/03/2011 - 08:45 3 adımda darbe
8 22/03/2011 - 09:19 Libya’da Batı’nın hesabı ne?
8 21/03/2011 - 09:09 Şimdi sıra kimde?
8 19/03/2011 - 09:00 Hem dindar, hem laik.. Hem sağcı, hem solcu!
8 17/03/2011 - 09:23 Oray Pensilvanya’ya mı gitti?
8 14/03/2011 - 09:22 Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
8 11/03/2011 - 10:52 İttifak Mittifak Olmaz
8 10/03/2011 - 09:07 CHP’de fırtına öncesi sessizlik
8 07/03/2011 - 09:18 Kılıçdaroğlu’na evet, bir şartla
8 04/03/2011 - 09:15 Bu işlerin arkasında ABD mi var?
8 03/03/2011 - 09:31 Küçük balık Fehriye ölmüş olabilir!
8 02/03/2011 - 09:03 Gelecek dünde kaldı cancağızım şimdi yeni hayaller kurma zamanıdır
8 01/03/2011 - 08:32 1000 yıl devam edecekti hani?
8 28/02/2011 - 10:42 İnna lillah ve inna ileyhi raciun
8 26/02/2011 - 13:40 Saudia nasıl kurtulur?
8 25/02/2011 - 09:39 Hak, halk ve çete!
8 24/02/2011 - Ergenekon’un sağı, solu
 
 
YAYINDA

Tulu Müzik

00:00 - 06:00

Mesaj Gönder

Yayın Akışı
00:00

Tulu Müzik

06:00

Dua Vakti

07:30

Ummandan İnciler

08:00

Bakış Açısı

10:00

Hadisler Deryası

12:00

Feyz-ul Furkan

13:00

Tulu Müzik

13:30

Riyazüs Salihin

14:30

Eskimeyen Ezgiler

15:30

Hadisler Deryası

16:00

Bakış Açısı

17:00

Tulu Müzik

18:00

Tulu Müzik

18:30

Ummandan İnciler

19:30

Riyazüs Salihin

20:00

Feyz-ul Furkan

20:30

Gurbet Sohbetleri

21:30

Tulu Müzik

22:30

Tulu Müzik

11:00

KADüşünüyorum

12:30

Şemail-i Şerif

14:00

Çöl Yağmurları

15:00

Aydınlık Çağ

17:30

İslam ve Hayat

19:00

Şemail-i Şerif

22:00

KADüşünüyorum

07:00

Tasavvuf Müziği

09:00

Tulu Müzik

00:00

Tulu Müzik

06:00

Dua Vakti

07:30

Ummandan İnciler

08:00

Bakış Açısı

10:00

Cuma Sohbetleri

11:00

Sahihi Buhari Sohbetleri

12:00

Feyz-ul Furkan

13:00

Tulu Müzik

13:30

Riyazüs Salihin

14:30

Eskimeyen Ezgiler

15:00

Tulu Müzik

17:00

Tulu Müzik

18:00

Tulu Müzik

18:30

Ummandan İnciler

19:30

Riyazüs Salihin

20:30

Cuma Sohbetleri

21:30

Tulu Müzik

22:00

Sahihi Buhari Sohbetleri

23:00

Tulu Müzik

07:00

Tasavvuf Müziği

09:00

Tulu Müzik

10:30

Tasavvuf Müziği

12:30

Şemail-i Şerif

14:00

Çöl Yağmurları

15:30

Hadisler Deryası

16:00

Bakış Açısı

17:30

İslam ve Hayat

19:00

Şemail-i Şerif

20:00

Feyz-ul Furkan

TULU RADYO © 2009 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım